پنج‌شنبه 11 دی‌ماه سال 1393

جاذبه


 شعری از مسعود دیدگر


 جاذبه


سیــب هــا از چشــم درخــت افتــاده اند!

درخــت از چشــم بــاغ می افتــد!

بــاغ از چشــم بــاغبــان،

و بــاغبــان از چشــم دنیــا!

 

پــس جــای نگــرانی نیســت،

ایــن یــک امــر عــادیســت،

اگــر مــن هــم از چشــم تــو افتــادم . . .

 

 

  شعرهای دیگر از مسعود دیدگر در این وبلاگ را اینجا و اینجا بخوانید.
برچسب‌ها: شعر، جاذبه، مسعود دیدگر